International Workshop on Environment and Geoscience
Latest Accepted Papers (Updated on July 22, 2020 )

IWEG32390   Current Application Situation and Developments of Low-cost ……
Zheng Xinquan, Wang Xin, Liang Tiancheng, Yang Nengyu, Cai Bo, Meng Chuanyou and Fu Haifeng

IWEG33279   Irradiation caused gas generation from organic matter: ……
Huajian Wang, Wenzhi Zhang, Yuwen Cai, Yuntao Ye, Xiaomei Wang, Kun He, Shuichang Zhang

IWEG34098  Estimating aboveground biomass of urban trees by high resolution remote sensing image:……
Linze Bai, Yuxuan Shu, Yongxuan Guo

IWEG35492  The ecological environment capacity of different functional zones……
Wen Li,Xie Dongming,Qian Haiyan,Huang Qinghua1,Yi Qing,Zhou Guohong,Guo Ziwei

IWEG36282  Establishment and Application of the Modified Chen NDVI Model Integrated with Ground ……
Haijun Luan and Yunya Wan

IWEG36397   Research on two methods of atmospheric environmental impact assessment……
Li Li, Miao Yu, Lin Xingjie, Chu jinglong

IWEG31395   Optimal application of multi-agent environmental decision-making model…
Nie Changhong, Tang Yuanqiang, Ou Sanren, Chen Yuxiang, Tang Yuanxing, Long Shaoqiu, Zhang Li

IWEG32169  Effect of matured compost and exogenous microbial inoculants on the…
Wenbing Tan, Ping Liu, Xiaohui Zhang and Beidou Xi

IWEG32145   Experimental study on the performance of goaf filling materials…
Wang Xiaodong

IWEG39857   An improved semi-global matching method with optimized matching…
Xu Huang, Yilong Han, and Kun Hu

IWEG36530  Optimization of the spatial pattern of land use in mountain towns…
MengYang Wang, ZhangYu Dong,Xin Wei,QiaoMei Xiang

IWEG36448  Analysis on the Difficulties and Countermeasures of Energy…
Huang Mingqiang, Lin Ruijuan

IWEG36938  Spatio-temporal characteristics of land cover changes of…
XiaoPan Wang Chaolei Wang , Bing Wang and Bin Zhang

IWEG39284   Characteristics of Heavy Air Pollution in Beijing-Tianjin-Hebei…
Qian TANG, Yu LEI, Gang YAN, Wenbo XUE and Xuying WANG

IWEG34768  Molecular Simulation Study on the Radon Adsorption…
WANG Qingbo,CHENG Jinxing, WU Youpeng, WEN Weiwei,HAN Junjie,Yu Ai

IWEG32745  Study on the Impact of the Soil and Shallow Groundwater Quality…
HUANG Jing1, HUANG Botao1,2

IWEG36818   Characteristics and Risk Assessment of Debris Flow in…
Guojian Wang1 Hao Jing1,3 Hu Tao2

IWEG36340   Combination of ERT and EM Methods in the Exploration of Karst…
Yunbao Yue, Ziming Guo, Wei Luo, Gang Zhang, Ning Chen

IWEG35080  Development of Quasi Real-Time Comprehensive Evaluation…
Zhi Liu Hui Jiang, Lanfang Zhang

IWEG32274   Organic Pollutants Treatment in a Water Aerosol Reactor…
Haixia Wu, Jiawei Fan, Yanhua Xu, Feng Liu, Zhi Fang

IWEG37242   A research on the seasonal difference of air pollution…
Chenwei Ma, Lijin Ding

IWEG36273   Quantitative analysis of the impact of human activities…
Shanshan Guo, Yinghong Wang

IWEG39418   Zircon U-Pb dating of the Lower Cretaceous strata on…
Ying Lia,Yinhang Cheng,Shaoyi Wang, Tianfu Zhang, Xuejian Teng, Yanfeng Li

IWEG37752   Analysis of movable fluid distribution in a clastic rock reservoir…
Hongwei Yu, Daiyu Zhou, Shi Li, Hui Cheng, Xinglong Chen, Haishui Han, Fuyong Wang

IWEG32506   Time series analysis of the shadow-eliminated vegetation index …
Hong Jiang, Nian Zhou

IWEG36517   Analysis of Stratification and Geological Environment …
Yaonan Bai

IWEG38586  Low resolution remote sensing image processing and productions…
Shumin Wang, Aixia Dou, Ling Ding and Xiaoxiang Yuan

IWEG37880   Analysis of drift loss and concentration change of cooling tower...
Baohong Song

IWEG31809   Research on Fracture Mechanism of Blast Wall on Offshore …
Luo Fang, Zhang Shilian

IWEG37683  The regulation of Three Gorges Dam on Lake Poyang…
Hongxia FAN, Zhihuan WANG, Jianzhong WANG, Huai CHEN, Lijun ZHU

IWEG31775   Effect of stand type on soil carbon storage …
Yao Zhong,Yifan Gong,Jianjun Cao

IWEG37746  Spatio-temporal Change Analysis of Land Cover…
Lina Li, Jingru Wei, Dan Ke

IWEG35453   Remote detection of carbon dioxide in the high …
Gao Qiankun

IWEG33847  Biocontrol actinomycetes better protects cell membranes…
Ling-na Wang, Qiao Guoa, Hai-yang Lia, Yu-long Lia, Quan-hong Xuea

IWEG35828  Research on Lightning Numerical Prediction…
Guan Yiying Wang Lianzhong Yang Fan Zhang Yang

IWEG31607   The smallest enclosing rectangle centroids…
Binglin Liu, Shengnan Jiang, Wei Shen1 ,Haotian Wu, Qing Wang ,Guoen Wei, and Zhenke Zhang

IWEG36012   Deep convolutional neural network structure design for remote sensing image scene classification based on transfer learning
Xiaoxia Zhang,Yong Guo,Xia Zhang

IWEG36211   Limitation Analysis of the Chen NDVI Model in MOD13 Q1 Validation
Haijun Luan and Yunya Wan

IWEG37255   Establish a plateau aviation search and rescue system Improving the ability of civil aviation to search and rescue lost-aircraft in plateau and mountain areas
Pan Weijun , Chen Li, Zhang Hengheng

IWEG39943   Prediction of energy demand from China’s transportation sector: an empirical analysis from the perspective of the energy revolution
Hai Fang, Zhen Hua Feng, Fang Liu and Zi Long Cao

IWEG38807   Preliminary studies on deep-penetrating geochemical methods in exploration for concealed volcanic-type uranium deposi
Dan Ke1, Wanming Zhang, Linan Li, Guodong Wu and Hongjun Liu

IWEG35295   Drivers of energy-related CO2 emissions under structural adjustment in China
LI Xin, YANG Liyan and QIANG Ye

IWEG36494   Landscape Assessment of Mountain Qingxiu Using Internet Landscape Discourse and LSTM
WANG Weiwei, SHEN Shouyun, LIAO Qiulin, CHEN Cuiyi, SUN Yao

IWEG32029   Stability Analysis of Offshore Wind Power Monopile Foundation under Wind Load
JIN Jian-li, HU Cong

IWEG37755  Spatiotemporal variations and controlling factors of surface pCO2 in the northern South China Sea
MA Yu, SHI Huaming, LI Tuanjie, LI Ruixiang, CAI Yucan,ZHANG Yan, XU Xin, WANG Xiang, WANG Di

IWEG31910  Study on the impact of tourism quality perception on tourists’ environmentally responsible behaviour in rural tourism areas
Lijie Yin, Ning Zhang, Zhiyang Chang

IWEG33131  Study on the relationship between radon characteristics of underground water and seismicity in the Longxian - Baoji fault zone
Jie Liu, Xiaomao Zhao , Xin Wang ,Jingli Wang ,Yurong Qiu

IWEG35040   Measurement of adolescent ventilation in global warming environment and study on heat-resistant adaptive exercise intervention
Yang Qinqin,Shiwen Lin, Wenting Hao

IWEG31363  Decoupling between industrial environmental pollution and industrial economic growth in Guangxi Beibu Gulf Economic Zone
Yanhua LIU, Guohua YE and Shijing HAN

IWEG37267  Analysis on water-inrush the process of deep excavation in karst area caused by soil internal erosion
Juyan Chen,Bin Zhu,Zhuan Wei

IWEG37845  The Effects of Urban Park on Residents' health_An Empirical Study Based on Tangxi River Park in Hefei
Wang Zhipeng, Zhang Chengyong, Chen Yawen, Liu Xiangfeng and Guo Jianghui

IWEG36355  The application of TOUGHREACT in the field of energy and environment
Lian Li, Yahong Wu, Shan Chong and Qingzhi Wen

IWEG36097   Comparison of different calibration algorithms for the medium resolution spectral imager in infrared band
Jingjing Ai, Jian Jing, Peng Gao and Li Fang

IWEG35592  Laser-Raman spectral analysis of the Baoxingchang Cu-Mo Deposit, Yunnan Province, SW China
JIAN Long , DAO Yan , Zhang Yourong and Xu Shengchao

IWEG33306  Geochemistry Characteristics and Emplacement Mechanism of the Cenozoic Magma in Baoxingchang area, Yunnan Province, SW China
DAO Yan, JIAN Long, Xu Shengchao, Zhang Yourong and Xiao Gaoqiang

IWEG35805   Research on Optimal Control of Low Power Thermal Plasma Field for ……
Congyu Xu,Zongjiu Hu

IWEG34187   3D Steerable Pyramid Decomposition and Its Application in Seismic ……
Chun Lin1,Xiangrong Tang

IWEG36463   Data processing of Zhuhai-1 hyperspectral satellite
Peng Gao , Yichao Zheng , Jingjing Ai and Li Fang

IWEG39704   Experimental Research on Smoldering Combustion for Oily Sludge
Tianyu Wang,Wenming Jiang, Yang Liu, Shaoqi Chen, Juhua Ding

IWEG39291   Effective removal of lead(II) migrated from kitchen faucets using ……
Huihui He, Ronghui Yuan, Ligang Luo, Jinfei Huang, Xihong Che

IWEG32349   Research on Risk Assessment of Offshore Supply Vessels Carrying ……
Liu Baozhan, Jin Weiwei, Song Shasha, An Wei

IWEG38079   Application of conventional logging interpretation fracture method based ……
Yang Lina , Shi Changlin , Wei Li ,Zhang Jian ,Wang Xinran ,And Xu Shengli

IWEG37999   The Thermal discharge retrieve and analysis of Hongyanhe District with ……
Yuanlin Liu, Shutao Huang , Piyuan Yi , Ding Wu

IWEG38142   Estimation of Soil Infiltration Rate for Vertical Line Source Irrigation
Ying Wang, Jiaguo Gong, Yong Zhao , Yanwei Fan

IWEG32940   An innovative framework of sponge watershed construction
Fei Xue, Jian Wang , Yilong Huang, Ruiying Jing, Qiaohui Lu

IWEG36416   Wind Direction Retrieval of Tropical Cyclone from SAR Imagery...
Yan Wang, Gang Zheng, Lizhang Zhou, Zhou Qiu, Xiaohui Li and Yinfei Zhou

IWEG36931   Research on GIS and CAE Cooperative Coupled Dynamic Geographical ...
Ming Liang,Xiaojun Zhu

IWEG32629   Analysis of the Reconstruction Accuracy of Compact Polarized SAR...
Xiaochen Wang, Dongxu He, Bingxuan Liu

IWEG37541   Field Experiment of a New Type of Rocket to Artificially Influence the Electric Field...
Yiying Guan, Yang Zhang, Fan Yang, Dongdong Wang, Nong Chen, Fushun Guan, Ying Liu, Feng Xiong, Jinshan Wang, Anhui Sun

IWEG32894   Comprehensive benefit evaluation of various typical marine development types...
Sheng Gao, Huihui Sun

IWEG36378   Effects of forest belt in park on the chemical composition...
Bo Chen, Chunhe Liu, Jihong Fan, Jinchao Shi

IWEG35398  A preliminary study on seasonal variations of sediment concentrations...
Dongfeng Xie, Ruohua Li, Ziwen Tang, Haiyan Lu

IWEG36430   Wave-induced liquefaction hazard assessment and liquefaction depth distribution...
Xing Du

IWEG39842   Innovation application of big data safety monitoring...
Ya Ban, Hongjing Liu, Hongying Liu, Jing Yuan

IWEG37779   Landscape health assessment of Dongting Lake Basin National Wetland Park...
Yang Li , Shi Caixia, Li Yuting

IWEG36688   Soil microbial remediation to soybean field of Northeast China: Dynamic changes...
Fengshan Yang, Cong Sun, Yang Lai,Yukun Ma, Haiyan Fu, Chunguang Liu

IWEG36200   Applicability analysis of palmer drought index in yunnan-guizhou plateau...
Li yan

IWEG35363  Mapping Urbanization Dynamic of mainland China using DMSP/OLS...
Pengfei Xu, Qian Cheng

IWEG33552   PM2.5 Concentration Prediction Based on Pseudo-F Statistic Feature Selection...
Wenbo Liu, Shengnan Liang and Quan Yu

IWEG38852  Analysis and numerical simulation of the triggering factors...
Ruohua Li, Yingbiao Shi, Kaihua Yao, Kun Zhao

IWEG35406   Study on the Spatial Distribution Characteristics and Spatial Symbiosis...
Ye Sheng ,He Zong, Li Jing and Chen Yang

IWEG36443   QSPR studies on the blood-air partition coefficient of volatile organic compounds...
Wei Wang, Huiying Xu

IWEG33025   Inverse identification of gaseous pollutant sources in a mixed ventilation room...
Guizhi Liu, Di Liu, Hongmei Zhang, Zhouyun Xu and Xiaozhen Dong

IWEG35039  Dynamic Behaviors of Reinforced Soil Retaining Wall...
Sihan Li, Xiaoguang Cai, Honglu Xu, Liping Jing, Xin Huang and Chen Zhu

IWEG33896   Investigation and motion characteristics analysis of dangerous rock...
Xiong Chaozheng, Ji Feng, Zhou Chunhong and Pan Yongjie

IWEG36019   Probabilistic analysis of tunnel excavation with spatially correlated...
Anling Lu, Haoqing Yang and Dalong Jin

IWEG36809   Comparison on Techno-economic Analysis of Ammonia Production ……
Feng Qianwei, Li Cunwen, Zhang Peng, Zhang Yang, Wang Fengji, Zhu Yue

IWEG37050   Analysis on the characteristics of urban expansion in Urumqi
YangHan , Guo xiao, Wang Yaqi